Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Analiza wytworów ludzkiej działalności

Eksperyment laboratoryjny polega na wywoływaniu badanego zjawiska w warunkach ściśle określonych, kontrolowanych przez badającego. Warunki te badający może zmieniać. Możemy np. izolować badanego w odpowiednim pomieszczeniu wyłączając wszelkie bodźce przypadkowe, stosownie do zadania, które chcemy rozwiązać. Metoda ta pozwala na znaczną ścisłość. Tak np w laboratorium, wykluczając czynniki odwracające uwagę, możemy badać zdolność zapamiętywania jednym rzutem oka kilku cyfr czy też liter lub wyrazów. Możemy te warunki zmieniać, stosując dłuższe wystawienie przedmiotów’ obserwacji albo wydłużając czas pomiędzy wystawieniem przedmiotów’ do obserwacji a chwilą, gdy badany ma podać, co zaobserwował. Za pomocą tych metod można ściśle badać dokładność obserwacji, jej szybkość, ilość elementów, które można zapamiętać, czas potrzebny do zapamiętania i stosunek liczby zapamiętanych zjawisk do czasu, który minął od chwili skończenia obserwacji. W stosunku do ludzi eksperyment laboratoryjny ma zastosowanie ograniczone. Nie wolno dokonywać żadnych eksperymentów’, które mogłyby przynieść badanemu jakąkolwiek szkodę. Przy eksperymencie laboratoryjnym posługujemy się z reguły przyrządami, za pomocą których staramy się ująć ilościowa występujące zjawiska.

Jako odrębną metodę wyróżniamy wywiad. Polega on na zadawaniu pytań i ścisłym notowaniu (stenogram, magnetofon) odpowiedzi. Pytania są uprzednio bardzo starannie obmyślone. W ten sposób można badać opinie, zainteresowania itp. Można się też posłużyć w tym celu ankietą, w której odpowiedzi otrzymujemy na piśmie. Są one z reguły krótsze i bardziej starannie obmyślone przez ankietowanego.

Odrębną wreszcie drogę poznania zjawisk psychicznych stanowi analiza wytworów ludzkiej działalności. Tak np. grafolog na podstawie pisma może orzec, czy autor odznacza się cierpliwością, starannością, a przy porównywaniu różnych próbek pisma tego samego autora może nawet orzec, że pisząc daną próbkę autor był zdenerwowany lub brakło mu skupienia. Piramidy egipskie są między innymi świadectwem mniemań faraonów o sobie i ich pragnień przetrwania w wieczności. Sztuka i jej wytwory – np. obraz, rzeźba, utwór muzyczny, rysunek, zabawka dziecka, a także jego prace – mogą nam powiedzieć niezmiernie wiele o życiu psychicznym ich twórców.

Odrębny dział badań psychicznych posługtijący się dość specyficznymi metodami, stanowi psychometria, która zajmuje się mierzeniem częstości występowania rozmaitych zjawisk psychicznych. Znaczną część psychometrii stanowią badania za pomocą testów, czyli szybkich prób, mających na celu stwierdzenie czy to uzdolnień, czy sposobu wykonywania pracy, czy też zainteresowań i poglądów. Sporo działów psychometrii wymaga stosowania metod matematycznych, a wśród nich szczególnie cenne są metody statystyczne. Pozwalają one na ujęcie ilościowe częstości występowania rozmaitych zjawisk.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.