Leczenie nerwic zależne od przyczyn – dalszy opis

Mówiliśmy o tym, że rola czynników zewnętrznych w nerwicy jest w zasadzie wtórna w stosunku do in nych, głębszych trudności. Byłoby jednak dużym nieporozumieniem, gdybyśmy w postępowaniu leczniczym nie uwzględniali wpływu otoczenia, warunków pracy i czynników socjalno-bytowych. Dla wielu osób tutaj właśnie tkwić może źródło złego samopoczucia i wystarcza wyeliminowanie tych właśnie zakłócających czynników, aby pacjent mógł osiągnąć swój cel. Oczywiście tylko osoba fachowa, poznawszy się z całokształtem sytuacji, może ocenić znaczenie poszczególnych czynników i wypowiedzieć się co do właściwych sposobów postępowania i leczenia. Poza tym fakt, że wielu osobom pomóc może korzystna zmiana w ich sytuacji zawodowej czy mieszkaniowej nie oznacza wszakże, że w każdym przypadku będzie to wystarczające. Może okazać się, że przyczyny trudności tkwią głębiej i wymagają dalszego omawiania ich z lekarzem i zastosowania innych podejść leczniczych.

Czytaj dalej Leczenie nerwic zależne od przyczyn – dalszy opis

Jak funkcjonuje ludzka wola

W zasadzie jednak wola ujawnia się w realizacji postanowień. W każdym działaniu możemy rozróżniać jak gdyby dwa stadia, dwie fazy działania. Pierwsze stadium jest właściwie przygotowaniem do działania. Rozgrywa się ono w świadomości wówczas, gdy człowiek określa cel działania, środki działania i podejmuje decyzję. Drugie stadium jest to stadium realizacji powziętego postanowienia. Kto nie potrafi powziąć decyzji, zasługuje na nazwę niezdecydowanego. Ten, kto po- wziąwszy decyzję zmienia ją i waha się, choć nic nowego nie zaszło i sytuacja jest ciągle ta sama, jest również niezdecydowany. Za to ten, kto powziął decyzję i jest przekonany o jej słuszności, a zwleka z wykonaniem lub cofa się przed pierwszą trudnością, jest człowiekiem o słabej woli.

Czytaj dalej Jak funkcjonuje ludzka wola

POJĘCIE INTERPERSONALNEJ PERSPEKTYWY BADAWCZEJ CZ. II

Relację typu podmiot-podmiot można przeciwstawić relacji typu pod- miot-przedmiot. To porównanie może być przydatne, aby lepiej uzmysłowić sobie, na czym polega istota interpersonalnej perspektywy badawczej. W relacji typu podmiot-podmiot oba współtworzące ją elementy aktywnie wywierają swoje piętno na postać tej relacji. W drugim typie związku przedmiot jest nieaktywnym jego elementem. Traktowany jest jako nie zmieniający się element relacji lub jako zmieniający się, jednak występujące zmiany nie są wywoływane działalnością podmiotu – drugiego członu związku (B. D. Pary gin 1971).

Czytaj dalej POJĘCIE INTERPERSONALNEJ PERSPEKTYWY BADAWCZEJ CZ. II

MIKROBIOLOGIA ŻÓŁCI

W normalnych warunkach żółć jest jałowa. Dorosły człowiek wydziela jej 250 – 1000 ml/dobę. Żółć zawiera elektrolity, sole żółci, białka, cholesterol, kwasy tłuszczowe i barwniki żółciowe. Wiele drobnoustrojów pochodzących z przewodu pokarmowego dobrze rośnie w tym środowisku. W chorobie, rzadziej w warunkach fizjologicznych, bakterie mogą osiągnąć drogi żółciowe przez żyłę wrotną, drogą naczyń chłonnych, przez brodawkę większą dwunastnicy (Vatera) i z krążenia dużego przez tętnicę wątrobową (2). Prawdopodobnie głównym mechanizmem chroniącym przed kolonizacją bakteryjną jest duża objętość żółci przepływającej przez względnie małą powierzchnię dróg żółciowych. Obecność kamieni, obrzęk zapalny, nowotworowy i inne przeszkody powodujące cholestazę to istotne czynniki w patogenezie zakażania żółci.

Czytaj dalej MIKROBIOLOGIA ŻÓŁCI

Czy osoby upośledzone są zewnątrzsterowne

Konfrontując przedstawione wyniki z twierdzeniem E. Ziglera należy przypomnieć, że mówiono w nim o wzmocnieniach społecznych, natomiast w eksperymencie stosowane były wzmocnienia materialne. Stąd wniosek, że wyniki eksperymentu bezpośrednio nie przeczą poglądom Ziglera, jednak poddają w wątpliwość tezę, że generalnie osoby upośledzone są zewnątrzsterowne. Taka generalizacja twierdzenia Ziglera często jest dokonywana zarówno przez jej autora jak też i innych badaczy (S. Kowalik 1984, J. Tramontana 1972, E. Z i g 1 e r 1971). Tak więc można powiedzieć, że osoby upośledzone mogą kierować się motywacją wewnętrzną w swoim postępowaniu. Dodanie zaś do niej motywacji zewnętrznej, jeśli będzie ona miała tylko charakter wzmocnień materialnych, może działać niekorzystnie na poziom wykonania zadania.

Czytaj dalej Czy osoby upośledzone są zewnątrzsterowne

Dyskusyjny artykuł na temat bioterapii – kontynuacja

Przewodniczący Komisji prof. Bogdan Kamiński w niedawnym wywiadzie z red. Krystyną Nasiukiewicz z «Kulis» informuje, że zarówno cała Komisja, jak i (chyba) cała medycyna nastawiają się na przeczekanie. «Takie fale (zainteresowania bioterapią) przychodziły i odchodziły (…). Komisja nie jest żadnym ciałem do badań, ani ich prowadzenia – mówi dalej przewodniczący. – W Polsce takiego ciała nie ma i nie będzie, ponieważ nie ma czym badać (!! – S.A.). Nikt nie dysponuje żadnymi metodami badawczymi. Nie ma żadnej aparatury na świecie, która by badała tego typu zjawiska». Czy pan to słyszy, doktorze Zirpel? To ostatnie zdanie jest o tyle interesujące, że w Komunikacie Wydziału VI (lekarskiego) PAN przeczytać można było informację o «długich, żmudnych i kosztownych badaniach nad bioterapią», ale może prof. Kamiński nie jest członkiem tego Oddziału i na razie nic o nich nie wie.

Czytaj dalej Dyskusyjny artykuł na temat bioterapii – kontynuacja

INTERAKCJE SPOŁECZNE Z OSOBAMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO CZ. II

Wykrycie prawidłowości rządzących przebiegiem interakcji z osobami upośledzonymi nie jest jednak celem samo w sobie. Wyniki tej analizy będą służyły określeniu możliwości wykorzystania wiedzy o interakcjach z osobami niepełnosprawnymi dla wzbogacenia praktyki rehabilitacyjnej. Zgodnie z sugestiami zawartymi w II i III rozdziale uważam, że w procesie interakcji jednostka upośledzona ma możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o otaczającej rzeczywistości, upodobnienia jej do tej, jaką dysponują przeciętni członkowie danej społeczności, a w konsekwencji działania w otoczeniu w sposób zbliżony do postępowania innych ludzi.

Czytaj dalej INTERAKCJE SPOŁECZNE Z OSOBAMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO CZ. II

Stany lękowe i wpływ stresu na organizm ludzki

W momentach wzrostu napięcia emocjonalnego, w momentach zmartwień, przeżyć i powtarzającego się w sposób stały stresu, dochodzi do powstania szeregu różnorodnych zmian fizycznych, biochemicznych w konsekwencji anatomicznych w ustroju człowieka. Krańcowym wyrazem reakcji organizmu ludzkiego na bombardujące ustrój bodźce zewnętrzne są stany lękowe (anxiety states).

Czytaj dalej Stany lękowe i wpływ stresu na organizm ludzki