Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

IDEA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Oczywiście od chwili wykrystalizowania się idei kształcenia specjalnego uległy pewnym modyfikacjom zarówno treści nauczania jak i sposoby preparowania i dostarczania tych treści dzieciom upośledzonym umysłowo. Związane to było z rozwojem teoretycznych podstaw nauczania dzieci normalnych z jednej strony oraz rozwojem poglądów na istotę upośledzenia umysłowego z drugiej. Jeśli chodzi o drugą sprawę, to omówiłem ją wystarczająco w pierwszej części tego rozdziału. Chodzi tutaj o zastąpienie orientacji medycznej orientacją rozwojowo- -psychologiczną. Pełniejszego omówienia wymaga jednak pierwszy aspekt problemu.

W tej kwestii ciągle aktualuny jest pogląd wyrażony przez J. Brune- ra (1974), że: „uderza brak teorii nauczania, z której pedagogika mogłaby czerpać wskazówki praktyczne – brak teoretycznych wskazań, jakimi sposobami można osiągnąć różne rezultaty, teorii neutralnej wobec celów, ale wyczerpującej, jeśli chodzi o środki” (s. 58). Jednak mimo tak krytycznej oceny można zaobserwować postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie. Między innymi właśnie prace J. Brunera doprowadziły do pełniejszego zrozumienia istoty procesu nauczania. W chwili obecnej można znacznie więcej powiedzieć, jak należy przekształcać dowolny zasób wiedzy, aby nadać jej taką strukturę, która byłaby łatwiej przyswajalna przez uczniów. Można także określić kolejność, w jakiej powinny być podawane poszczególne fragmenty, wiedzy, żeby uczenie się było efektywne. Pojawiły się również w koncepcjach nauczania nowe idee. Należy do nich pogląd, który coraz częściej wykorzystywany jest w nauczaniu specjalnym, o aktywnym włączeniu ucznia w proces nauczania (A. W. Aleck 1971). Konsekwencją przyjęcia tej idei jest odchodzenie od tzw. nauczania podającego na rzecz nauczania, które J. Bruner nazywa nauczaniem w trybie hipotetycznym. Dla pełności obrazu obecnego stanu teorii nauczania pragnę dodać, że nie zawsze koncepcje nauczania specjalnego tylko wykorzystują dorobek koncepcji powstałych w związku z nauczaniem dzieci normalnych. Czasami zdarza się także sytuacja odwrotna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.