Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska – jak stanowi art. 95 k.r.o. – obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Władza rodziców powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Dalsze zaś wymagania, jakie stawia przed rodzicami k.r.o. (art. 96) to wychowanie i kierowanie dzieckiem, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską, troszczenie się o jego fizyczny i duchowy rozwój, przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa zgodnie z jego uzdolnieniami. ‘

Ujemne następstwa alkoholizmu powinny być dobrze znane przede wszystkim dorosłej części społeczeństwa. Jak już podkreślano poprzednio, alkohol przynosi poważną szkodę pijącym, ale również i najbliższej rodzinie, najczęściej żonie i dzieciom.

Istotne więc jest ustalenie, w jakim stopniu alkoholizm jednego lub też obojga rodziców godzi w dobro dziecka lub dzieci. Naruszenie obowiązków wobec dziecka ze strony ojca lub matki albo obojga rodziców na tle alkoholowym może być różnorodne, przede wszystkim jest to wychowanie dziecka w atmosferze pijaństwa, a nierzadko w warunkach prostytucji, zmuszanie nieletniego do picia alkoholu, jak również „zarabiania” na alkohol, następnie nieposyłanie dziecka do szkoły podstawowej (mimo obowiązku), bicie i znęcanie się męża nad żoną i dziećmi, doprowadzenie rodziny do nędzy i wskutek tego wytworzenie sytuacji, w której konieczna jest pomoc państwa.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje w razie ustalenia przez sąd opiekuńczy, że dobro dziecka jest zagrożone na skutek nienależytego jej wykonywania. Sąd opiekuńczy, sąd powiatowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie ma dotyczyć, może wszcząć postępowanie z urzędu. Każdy, kto wie o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.