Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

OKREŚLENIE REHABILITACJI

Pragnę zwrócić uwagę, że obie definicje znajdują się w różnym stosunku do tego, co nazwałem interpersonalną perspektywą badawczą. Zgodnie z nią osoba wywierająca wpływ i osoba, na którą wpływ ten jest skierowany, powinny być traktowane podmiotowo. Rozumienie wpływu w ujęciu Katza i Kahna jest całkowicie sprzeczne z tym stanowiskiem. Osoba, na którą wpływ jest skierowany, jest tutaj bierna, uzależniona całkowicie od sił działających w sytuacji, w której się znajduje (D. Kat z, R. L. K a h n 1979). Definicja Mertona zakłada pewien stopień podmiotowości u osób poddawanych wpływowi. Fakt, że przyjmuje on możliwość zachodzenia przewidywalnych zmian w jednostce, na którą wywierany jest wpływ, wskazuje, że może ona posiadać pewną autonomię w stosunku do otoczenia, zmieniać się w sposób niezależny od wpływów zewnętrznych. Idąc dalej, można powiedzieć, że ta niezależność powinna być uwzględniana przez osobę wywierającą wpływ, jeśli chce ona oddziaływać skuteczniej.

Na bazie poczynionych ustaleń mogę przejść do wstępnego określenia rehabilitacji. Będę ją rozumiał jako taki proces zachodzący między ludźmi – gdzie jedną z osób uczestniczących jest jednostka poszkodowana na zdrowiu – w którym działania pozostałych osób wywołują takie zmiany w tej jednostce, które w efekcie upodabniają jej sposób funkcjonowania do funkcjonowania osób pełnosprawnych. Jak widać z przytoczonego określenia, kryterium odróżniające oddziaływania rehabilitacyjne od innych rodzajów oddziaływań społecznych ma charakter kulturowy. Jest ono adekwatne w stosunku do idei normalizacji, którą akceptuję w tej pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.