PROFILAKTYKA INFEKCYJNEGO ZAPALENIA WSIERDZIA

Stosowanie antybiotyków w profilaktyce zapalenia wsierdzia jest powszechnie przyjęte, chociaż zalecenia i doświadczenia kliniczne znanych ośrodków kardiologicznych różnią się znacznie i zmieniają w czasie. Wskazania są ustalane empirycznie na podstawie oceny: 1) ryzyka wystąpienia bakterie- mii wywołanej przez drobnoustroje, powodujące zapalenie wsierdzia, 2) ryzyka rozwoju choroby wywołanej przez te bakterie i 3) wrażliwości na antybiotyki.

Czytaj dalej PROFILAKTYKA INFEKCYJNEGO ZAPALENIA WSIERDZIA

PODZIAŁ PSYCHOLOGII

Przejdę teraz do scharakteryzowania drugiego sposobu łączenia ze sobą psychologii z działalnością praktyczną (modelu S). Punktem wyjścia tej analizy będą poglądy T. Tomaszewskiego, który wśród polskich psychologów najwięcej poświęcił uwagi tej problematyce (T. Tom a- szewski 1969, 1973, 1975). Podzielił on psychologię na dwa działy ze względu na jej praktyczną użyteczność. Pisze on: „oprócz psychologii jako nauki teoretycznej, zajmującej się ogólnymi prawami ludzkiego działania i ludzkiej świadomości (psychologia naukowa), rozwija się dziś jako olbrzymi jej dział psychologia stosowana” (T. Tomasze w- s k i 1969, s. 46). To, co odróżnia psychologię teoretyczną od psychologii stosowanej, można sprowadzić do charakteru twierdzeń poszukiwanych w każdym z działów psychologii. W pierwszym wypadku psychologia zajmuje się „opisem i wyjaśnianiem zjawisk, ujawnianiem ich wzajemnych zależności. W mniejszym stopniu zajmuje się formułowaniem zasad praktycznego działania” (T. Tomaszewski 1969, s. 31). W drugim wypadku psychologia zajmuje się przebiegiem czynności ludzkich w konkretnych warunkach, a twierdzenia tutaj formułowane dają się zastosować bezpośrednio w praktyce.

Czytaj dalej PODZIAŁ PSYCHOLOGII

Nasze ruchy kształtują się od chwili narodzenia

Stopień umiejętności pracowniczych starają się określić taryfikatory zawodowe. Odpowiednio do wykazywanych umiejętności wskazują one stopień kwalifikacyjny pracownika. Jednakże stopień kwalifikacyjny zależy nie tylko od stopnia umiejętności, ale również od posiadania większej ilości umiejętności. W zasadzie o coraz wyższym stopniu umiejętności mówimy, gdy tę samą czynność lub zespół czynności człowiek może wykonać w coraz trudniejszych i bardziej złożonych warunkach.

Czytaj dalej Nasze ruchy kształtują się od chwili narodzenia

Wywiad ukryty

W wywiadzie jawnym nieformalnym osoba, z którą jest prowadzony wywiad, wie, że przeprowadza się z nią wywiad, lecz nie jest poinformowana bądź fałszywie poinformowana zarówno o właściwej roli społecznej badacza, jak też o celach prze- prowadzanego wywiadu. Wywiad jawny nieformalny może być protokołowany bądź, jeśli warunki, temat czy osoba na to nie pozwala nie protokołowany. Ten typ wywiadu prowadzi się najczęściej w przypadku obserwacji zewnętrznej ukrytej.

Czytaj dalej Wywiad ukryty

Praca z ludźmi chorymi uymysłowo – dalszy opis

Myślę, że podany przykład wystarczająco wyjaśnia i uzasadnia dopuszczalność mówienia, że prototypy upośledzonych muszą być oparte na dostępnych percepcyjnie cechach obiektów rzeczywistości, a jednocześnie o tworzeniu ich przy współudziale znaczeń przypisywanych społecznie tym obiektom. Sądzę również, że ta krótka analiza wystarczająco uzasadnia tezę, iż można mówić o prototypowej organizacji doświadczenia osób upośledzonych umysłowo.

Czytaj dalej Praca z ludźmi chorymi uymysłowo – dalszy opis

Polemiki prasowe i korespondencyjne o bioterapii – kontynuacja

Wiadomo, że działał wtedy już od wielu lat Klimuszko. Sądzę, że byli też i inni i że znajdzie się ktoś, kto zechce zebrać możliwie pełną informację na temat „prehistorycznej” działalności polskich bioterapeutów.

Czytaj dalej Polemiki prasowe i korespondencyjne o bioterapii – kontynuacja

Przykłady zastosowania wywiadu w badaniach środowiskowych

Poniżej zamierzamy przedstawić kilka wybranych badań, które przeprowadzono stosując wywiad środowiskowy. Jako pierwsze zaprezentujemy badanie podjęte w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo celem tych badań było wykrycie mechanizmu powstawania pewnych społecznie niebezpiecznych zjawisk powodujących zaburzenia w zachowaniu się’ dzieci i młodzieży (niepowodzenia szkolne, postawy buntu, wagary, ucieczki, pijaństwo młodzieży).

Czytaj dalej Przykłady zastosowania wywiadu w badaniach środowiskowych

Metody poznawania środowisk społecznych młodzieży cz. III

Na tle dokonanej wyżej analizy można stwierdzić, że zastosowanie pewnego zestawu technik mających na celu ułatwienie poznania danego środowiska przez osobę zajmującą się działalnością przeciwalkoholową musi zmierzać głównie w kierunku wykrycia zarówno działań zamierzonych jak i nie zamierzonych. Ponadto należy uwzględniać czynnik zmian zachodzących pod wpływem pewnego świadomego oddziaływania w danej grupie społecznej, np. w rodzinie, której udzielono pomocy w przypadku alkoholizowania się jednego lub obydwu rodziców. Udzielana po- u H. Radlińska: Rola badań spoleczno-pedagogicznych w planowaniu organizacji życia społecznego. „Chowanna” 1935. moc nie może stanowić działalności filantropijnej, tylko świadome działanie społeczno-wychowawcze, zmierzające do ukształtowania nowych postaw, oraz profilaktyczne w stosunku do dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej Metody poznawania środowisk społecznych młodzieży cz. III

Jak funkcjonują odruchy warunkowe na świecie cz. II

Zwierzęta na wyższym szczeblu rozwoju mają większe możliwości kształtowania się odruchów warunkowych dzięki większej ilości analizatorów i bardziej rozwiniętemu układowi nerwowemu. Tak np. u zwierząt na niskim szczeblu rozwoju „związek pokarmowy” organizmu ze środowiskiem urzeczywistnia się drogą bezpośredniego zetknięcia pokarmu z ciałem zwierzęcia. Wtedy zwierzę chwyta pokarm.

Czytaj dalej Jak funkcjonują odruchy warunkowe na świecie cz. II

Leczenie nerwic zależne od przyczyn – dalszy opis

Mówiliśmy o tym, że rola czynników zewnętrznych w nerwicy jest w zasadzie wtórna w stosunku do in nych, głębszych trudności. Byłoby jednak dużym nieporozumieniem, gdybyśmy w postępowaniu leczniczym nie uwzględniali wpływu otoczenia, warunków pracy i czynników socjalno-bytowych. Dla wielu osób tutaj właśnie tkwić może źródło złego samopoczucia i wystarcza wyeliminowanie tych właśnie zakłócających czynników, aby pacjent mógł osiągnąć swój cel. Oczywiście tylko osoba fachowa, poznawszy się z całokształtem sytuacji, może ocenić znaczenie poszczególnych czynników i wypowiedzieć się co do właściwych sposobów postępowania i leczenia. Poza tym fakt, że wielu osobom pomóc może korzystna zmiana w ich sytuacji zawodowej czy mieszkaniowej nie oznacza wszakże, że w każdym przypadku będzie to wystarczające. Może okazać się, że przyczyny trudności tkwią głębiej i wymagają dalszego omawiania ich z lekarzem i zastosowania innych podejść leczniczych.

Czytaj dalej Leczenie nerwic zależne od przyczyn – dalszy opis