Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Perspektywy walki z alkoholizmem w PRL – kontynuacja

Walki z alkoholizmem nie wygra sam resort zdrowia ani współdziałające z nim organizacje społeczne. Jest to problem o wadze ogólnokrajowej i wszystkimi dostępnymi środkami winien być rozwiązywany. Obok ustalenia sił społecznych, za pomocą których można prowadzić działalność, należy opracować formy działań dla wspomnianych instytucji i organizacji społecznych.

Zacznijmy od instytucji oświatowych. Młodzież ucząca się powinna w pracy wychowawczej stykać się codziennie z czynną postawą przeciwalkoholową. Ponadto do programu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym powinna być włączona problematyka alkoholizmu jako zjawiska społecznego. Trudno w tej chwili przesądzać, w której klasie już te problemy mają być młodzieży przedstawione. Nie ulega jednakże wątpliwości, że młodzież musi się zetknąć w szkole z omówieniem różnych form patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem choroby alkoholowej, jej skutków społecznych, gospodarczych i zdrowotnych. Młode pokolenie, wchodząc do życia samodzielnego, musi zdawać sobie sprawę, jak dalece szkodliwe w skali ogólnokrajowej jest nadużywanie alkoholu.

Obok szkoły do akcji powinny być również włączone uczelnie wyższe, np. w ramach wykładów z socjologii czy nauk politycznych, przy czym zarówno w szkołach średnich, jak i wyższych, nacisk w argumentacji winien być rozłożony w równym stopniu na aspekt moralny sprawy, jak i na rzeczowe przedstawienie strat w biologicznej sferze narodu, a także strat ekonomicznych i społecznych. Na całe społeczeństwo z kolei należy oddziaływać poprzez środki masowego przekazu – prasę, radio, telewizję, film.

Siła nieformalnych sankcji społecznych jest tak duża, że w tym przypadku, obok innych środków, mogą one odegrać pożyteczną rolę. Negatywny stosunek do alkoholu mogą również w znacznie większym stopniu, niż czynią to dotychczas, zamanifestować organizacje społeczne i polityczne, związki zawodowe, organizacje młodzieżowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.