Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Teoria odruchów warunkowych i kora mózgowa

Doświadczenia K. M. Bykowa wykazują, że sygnały funkcjonowania organów wewnętrznych dochodzą do kory półkul wielkiego mózgu i odzwierciedlają stan i zmiany zachodzące w organach wewnętrznych. Z drugiej zaś strony procesy zachodzące w korze mózgowej, wywołane bodźcami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, odbijają się na pracy organów wewnętrznych. Jeżeli zważy się jeszcze, że Pawłów rozwinął teorię czynności analizatorów, przejmujących bodźce środowiska i przetwarzających je w odpowiednie pobudzenie nerwowe, a dzięki temu odzwierciedlających obiektywne procesy, zachodzące w środowisku, to staje się oczywiste wielkie znaczenie teorii Pawłowa w wyjaśnianiu przebiegu odzwierciedlenia się świata zewnętrznego w naszej świadomości. Tak samo staje się wyrazista w świetle tej teorii kierownicza rola kory mózgowej.

W świetle teorii odruchów warunkowych i tezy o kierowniczej roli kory mózgowej występuje wyraźnie obraz organizmu jako jednolitej całości ukształtowanej, w nieustannych wzajemnych oddziaływaniach organizmu i środowiska. Całość ta podlega nieustannie coraz to innym bodźcom i odpowiada na te bodźce odpowiednimi reakcjami.

Należy pamiętać, że o ile organizm zwierząt kształtuje się całkowicie pod wpływem środowiska i przystowuje do niego, o tyle człowiek nie tylko przystosowuje się do środowiska, ale i sam je zmienia, przekształca, stosownie do potrzeb życia społecznego. Istnieją bowiem jeszcze inne czynniki, które powodują tak swoiste, dla człowieka działanie. Czynniki te zawarte są w procesach wzajemnego współżycia. Ich rezultatem są zmiany środowiska.

Już pierwsze prace rolnicze, zmieniające strukturę gleby, wypleniające jedne rośliny, chroniące i zapewniające najlepsze warunki wzrostu innym są dowodem wpływu człowieka na środowisko. Im wyżej rozwija się technika i kultura, tym wyraźniejszy staje się wpływ człowieka na przyrodę. Przekopuje on kanały, zmienia obszary leśne i ugory na pola uprawne. Dzięki tym pracom powstały nowe odmiany roślin, zostają odwrócone biegi rzek, wody zasilają jałowe przedtem pustynie, budowane są wielkie kanały. W ten sposób człowiek organizuje i zmienia środowisko stosownie do swych potrzeb.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.