Informacje z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Zdrowy Portal - Warszawa!

Walka z alkoholizmem w działalności środowiskowej

W związku ze zwiększającą się w Polsce liczbą osób systematycznie nadużywających alkoholu, pijących duże ilości jednorazowo, wzrasta rola i zadania działaczy społecznych prowadzących działalność przeciwalkoholową w środowisku. Wynika to z faktu, że w liczbie tej znajduje się pewna grupa alkoholików nałogowych kwalifikujących się już wyłącznie do leczenia w szpitalach i zakładach leczenia odwykowego.

Wspomniana wyżej grupa osób intensywnie pijących wypija przeszło połowę ogólnej ilości konsumowanego przez ogół ludności alkoholu i ona przede wszystkim powoduje istnienie problemu alkoholizmu jako zjawiska społecznie groźnego.

Istotny niepokój budzi, stwierdzone w badaniach przeprowadzonych w latach 1961-1962 oraz w 1968 r., rozpowszechnianie się picia alkoholu wśród młodzieży. Zwiększył się w tym okresie odsetek młodzieży w wieku 10-24 lat pijących dużo alkoholu jednorazowo. Należy przy tym podkreślić, że skutki wzrostu alkoholizowania się młodzieży ujawniają się w pełni swej szkodliwości społecznej w okresach późniejszych, m. in. we wzroście liczby nałogowych alkoholików.

Przestępstwa popełniane przez nieletnich nadużywających napoje alkoholowe stanowią ponad 17% ogólnej liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich. Powyżej przytoczone wyniki badań wskazują na alarmujący stan zagrożenia społecznego, wymagający zastosowania bardziej radykalnych metod przeciwdziałania. W tej sytuacji w działalności przeciwalkoholowej podstawowym zadaniem stojącym przed Społecznym Komitetem Przeciwalkoholowym i działaczami społecznymi staje się prowadzenie akcji uświadamiających, wychowawczych w dziedzinie zwalczania pijaństwa i alkoholizmu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.